MKE Destek Tesisleri Akaryakıt Depolarında kullanılmak üzere 250.000 Litre Motorin Alımı işi.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MKE DESTEK TESİSLERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

250.000 Litre Motorin Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/45484

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad. No:9 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

b) Telefon ve faks numarası

:

3182243000 - 3182242902

c) Elektronik Posta Adresi

:

mkedestek@mkek.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

250.000 Litre Motorin İdarenin ihtiyacına göre partiler halinde alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Depoları.

c) Teslim tarihi

:

Müdürlüğümüz tarafından istenilen akaryakıt en geç 2 (iki) gün içinde teslim edilecektir. İdarenin ihtiyacına göre partiler halinde teslimat yapılacaktır. Müdürlüğümüzden alınacak bir eleman nezaretinde, yüklenici firmanın araçları ile motorin sevkiyatı yapılacak, MKE kantarlarında tartılacak ve bu tartı ödemeye esas alınacaktır. Nakliye için yüklenici firmaya herhangi bir ücret ödenmeyecektir. İşletme Müdürlüğümüzün ve fabrikaların ihtiyacını karşılamak üzere akaryakıt depolarına teslimi yapılacaktır. 1 haftalık süre içerisinde Müdürlüğümüze teslim edilen motorin miktarında mutabakat sağlandıktan sonra yüklenici firma tarafından tanzim edilecek faturanın ambar girişinin yapılması, mal alım ve kabul komisyonunun girişi imzalaması ve finans durumuna göre ödeme yapılacaktır. Dolu tanker, İşletme Müdürlüğümüz akaryakıt depolarına boşaltılmadan önce mühür kontrolü, tartı kartelası ve sevk irsaliyesi kontrol edilerek teslim alınacaktır.

 

 

 


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Fabrikalar Mah. Çeliksan Cad.No:9/KIRIKKALE

b) Tarihi ve saati

:

02.03.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İsteklinin bayi olduğuna dair EPDK tarafından verilen bayilik lisansının aslı veya noter tastikli örneği;dağıtıcı olduğuna dair EPDK tarafından verilen dağıtıcı lisansının aslı veya noter onaylı tastikli örneği.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlenen Motorin türlerine ilişkin Teknik Düzenleme Tebliğine ve Piyasaya Akaryakıt olarak arz edilen TS EN 590 +A1 Motorin Standardına , Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafta; TSE, TSEK  standartlarına ve Tüpraş Spesifikasyonlarına uygun olacaktır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede her türlü  akaryakıt   işleri benzer iş olarak  kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü / Alım Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


 

© MKE Kurumu 2017